header5

Paslaugos

Utenos specialiosios mokyklos – daugiafunkcio centro pagrindinė paskirtis –pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla – daugiafunkcis centras.

Centro kitos paskirtys – socialinės globos ir socialinės priežiūros teikimas suaugusiems asmenims, turintiems protinę arba kompleksinę negalią.

Specialiojo ugdymo skyrius

Skyrius skirtas sutrikusio intelekto vaikams, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, kompleksinę negalią nuo 7 iki 21 metų.
Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais. Mokiniai mokosi specialiosiose ir specialiosiose (lavinamosiose) klasėse pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą (1-4 klasės), pagrindinio ugdymo individualizuotą programą (5-10 klasės) ir socialinių įgūdžių ugdymo 3 metų programą.
Baigusiam pradinio ugdymo individualizuotą programą išduodamas Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, baigusiam pagrindinio ugdymo individualizuotą programą  išduodamas Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, baigusiam socialinių įgūdžių ugdymo programą išduodamas Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

Vykdomos neformaliojo ugdymo programos.

Teikiamos paslaugos: maitinimo paslaugos, transporto paslaugos, bendrosios socialinės paslaugos, socialinės priežiūros paslaugos.

Priėmimas į centrą:

  1. Priimamo vaiko tėvas (globėjas, rūpintojas) centro direktoriui pateikia prašymą.
  2. Vaiko asmens dokumento kopija.
  3. Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą, dėl nustatytų didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.
  4. Vaiko sveikatos pažymėjimą.

 Dienos socialinės priežiūros ir globos skyrius

Pagrindinė veiklos rūšis – suaugusiųjų su protine ar kompleksine negalia priežiūra ir globa dienos metu.

Skyriuje teikiamos paslaugos:

Informavimas;

Konsultavimas;

Tarpininkavimas ir atstovavimas;

Bendravimas;

Laisvalaikio organizavimas;

Maitinimo organizavimas;

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas;

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, nėrimas, dailės dirbiniai, keramika, pynimas iš vytelių, medžio darbai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas;

Sveikatos priežiūros paslaugos

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Dienos socialinės priežiūros ir globos kaina vienam asmeniui (patvirtinta 2019 m. balandžio 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr.TS-125) - 575,27 Eur/mėn. 


Socialinės globos skyrius

Pagrindinė veiklos rūšis – suaugusiųjų su protine ar kompleksine negalia socialinė globa visą parą.

Skyriuje teikiamos paslaugos:

Informavimas;

Konsultavimas;

Tarpininkavimas ir atstovavimas;

Apgyvendinimas;

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant, atliekant buitinius darbus, bendraujant ir panašiai);

Darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, nėrimas, dailės dirbiniai, keramika, pynimas iš vytelių, medžio darbai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas;

Laisvalaikio organizavimas;

Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt. pobūdžio pagalba;

Asmeninės higienos paslaugų organizavimas;

Maitinimas;

Sveikatos priežiūros paslaugos (slauga);

Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 Socialinės globos kaina vienam asmeniui, išskyrus asmenims su sunkia negalia (patvirtinta 2019 m. balandžio 25 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos spendimu Nr.TS-125) –704,66 Eur/mėn. Ilgalaikės sococialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia - 783,62 Eur/mėn.